Specificaties verzekering

 

Verzekering

AED’s die 24 uur per dag en 7 dagen per week vrij toegankelijk zijn, is de beste oplossing voor de hulpverlening aan reanimatieslachtoffers.
Er is geen enkele barrière om bij de AED te komen. Ook mensen die toevallig bij een AED in de buurt zijn ten tijde van een noodsituatie kunnen de AED pakken als de kast niet op slot is.
Er ontstaat geen vertraging door het openen van een slot.

 

In partnerschap met Achmea en Rotaid hebben we een unieke oplossing:

Een verzekering op een “open” buitenkast, zonder slot en slechts verzegeld met een trekzegel die breekt bij het openen van de kast.
Een verzekering die zowel de AED als de kast dekt tegen diefstal, beschadiging en andere van buiten komende onheilen.

 

Algemene voorwaarden Diefstal- schadeverzekering

Op deze verzekering zijn de algemene diefstal-schadeverzekering voorwaarden van AED voor Iedereen van toepassing.
Vergeet niet jouw AED te registreren!!

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Hieronder worden deze begrippen gedefinieerd.

Verzekerde:
Degene die het AED totaalaanbod heeft aangeschaft inclusief de diefstal – schadeverzekering.

Verzekerd object:

 • De AED (automatische externe defibrillator) die op het inschrijfformulier staat vermeld.
 • Buitenkast die verzegeld is met de bijgeleverde trekzegels
 • First Responder Kit die bijgeleverd is bij de AED
 • Tas die om de AED zit ter bescherming van de AED

Gebeurtenis:

 • Diefstal en/of schade van de AED

 

Artikel 2 Algemeen
Artikel 2.1 Adres
Kennisgevingen aan de verzekerde kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij AED voor Iedereen bekende adres.

Artikel 2.2 Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een AED diefstal-schadeverzekering verstrekte persoonsgegevens, worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomst.

Artikel 2.3 Toepasselijk recht en klanteninstanties
Op deze AED diefstal-schadeverzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2.4 Totstandkoming AED diefstal-schadeverzekering
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een termijn van 4 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de verzekerde gebruikt heeft gemaakt van het recht op annulering.

Artikel 2.5 De risicodrager
De AED diefstal-schadeverzekering is afgesloten voor rekening en risico van “AED voor Iedereen” via Rotaid/Achmea.

Artikel 2.6 Gestolen object herverzekeren
Objecten die reeds als gestolen zijn opgegeven, kunnen niet worden verzekerd.

 

Artikel 3 Dekking
De dekking wordt geboden binnen Nederland. AED voor Iedereen vergoedt met inachtneming van hetgeen gesteld is in onderhavige voorwaarden verlies van het verzekerd object als gevolg van diefstal of vernielingen.

 

Artikel 4 Uitgesloten situaties
Alle situaties behalve diefstal of vernieling zijn uitgesloten van de verzekering.

 

Artikel 5 In geval van diefstal of vernieling
Artikel 5.1 Verplichtingen van verzekerde bij diefstal of vernieling
Bij diefstal of vernieling is de verzekerde verplicht:

 1. Om bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van diefstal of vernieling kunnen leiden;
 2. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, aan info@aedvooriedereen.nu een gebeurtenis die voor AED voor Iedereen tot uitkeringsplicht kan leiden te melden zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van die gebeurtenis;
 3. Een (kopie van) proces-verbaal te overhandigen aan AED voor Iedereen;
  In dit proces-verbaal is het serienummer van de betreffende AED opgenomen.
 4. Een foto van braakschade te overhandigen aan AED voor Iedereen.
 5. Aanwijzingen op te volgen van AED voor Iedereen, de volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van AED voor Iedereen zou kunnen benadelen.

Artikel 5.2 Verlies van recht op uitkering diefstal-schadeverzekering
Elk recht op uitkering vervalt als verzekerde verplichtingen niet is nagekomen met opzet AED voor Iedereen te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. Aan de AED diefstal-schadeverzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde één of meer van de genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van AED voor Iedereen heeft benadeeld. In geval van misleiding of fraude door de verzekerde waardoor deze onterecht een vergoeding toegewezen krijgt, is de nieuwprijs van de vergoeding per direct op te eisen door AED voor Iedereen.

Artikel 5.3 De eigendom van zaken na diefstal of vernieling.
Indien het gestolen object zonder tussenkomst van AED voor Iedereen weer in bezit is gekomen van de verzekerde, is deze verplicht terstond AED voor Iedereen daarvan in kennis te stellen. Het verzekerd object wordt in dat geval automatisch eigendom van AED voor Iedereen.

Artikel 5.4 Vorm van vergoeding
De vergoeding is altijd in natura gelijk aan het aangeschafte merk/type AED en/of kast. De eerste 4 jaar wordt de AED en/of kast vergoed in de vorm van een nieuwe AED en/of kast.
Het eigenrisico per incident is € 100,00 excl. btw.

Artikel 5.5 Onderzoek bij diefstal of vernieling
Bij twijfel of onduidelijkheden behoudt AED voor Iedereen zich het recht voor een expert in te schakelen voor onderzoek. De verzekerde is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

 

Artikel 6 Premiebetaling

Artikel 6.1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie is opgenomen in het totaalaanbod van AED voor Iedereen en is voor een periode van 4 jaar.
De verzekering is niet tussentijds opzegbaar.

 

Artikel 7 Verzekeringsbewijs

Het inschrijfformulier in combinatie met de factuur van het totaalaanbod geldt als verzekeringsbewijs.